VINDER AF HJØR­RING KOMMU­NES ARKI­TEK­TUR­PRIS 2023

På Arki­tek­tu­rens Dag 2023 modtog vi sammen med Arne Ander­sen og BY+LAND en af årets arki­tek­tur­pri­ser for gård­rum­met ved bolig­byg­ge­riet ‘Byen i Parken’. 

VINDER AF HJØRRING KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2023 1 | Bjerg Arkitektur
VINDER AF HJØRRING KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2023 3 | Bjerg Arkitektur

Begrun­del­sen fra juryen lyder: 

“På kanten af Chri­s­i­tans­gave er skabt et gård­rum i en ny bebyge­gelse – som en lille oase i byen. Imel­lem husene vokser et nyt, lille stykke natur med refe­ren­cer til større ambitio­ner om den vildeste kommune.
Her hers­ker en fred­fyldt stem­ning, hvor tid og sted glem­mes. Snoede stier og vilde plan­ter skaber en flot kontrast til huse­nes form og farve. Naturop­le­vel­sen er helt tæt på bebo­erens hver­dags­liv, hvor vilde plan­ter indram­mer terras­ser og alta­ner. Et smukt og vellyk­ket lands­kab­s­pro­jekt med fine kompo­sitio­ner, små intime opholdszo­ner og et strejf af poesi.”

Vi er utro­lig stolte og meget glade for de flotte ord.

”’Byen i Parken’ er mere end blot et smukt byrum. Det er også et eksem­pel på bære­dyg­tig udvik­ling. Det tager hensyn til miljøet og bruger ressourcer på en ansvar­lig måde. Projek­tet viser, hvor­dan en omhyg­ge­lig plan­læ­gning og et godt samar­bejde mellem fors­kel­lige faglig­he­der kan give et byrum karak­ter,” lyder det fra Kjeld Bjerg, Direk­tør hos BJERG.

VINDER AF HJØRRING KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2023 5 | Bjerg Arkitektur

Koncep­tet for ’Byen i Parken’ har været at skabe et sted, hvor det natur­lige og det bymæs­sige smel­ter sammen. Parkens grønne ånd og byens pulse­rende liv forenes på en måde, der skaber et unikt og levende byrum for borgere.

I anled­nin­gen af Hjør­ring Kommu­nes 10 års jubi­læum for udde­ling af Arki­tek­tur­pri­sen var der et tilbage­blik på de tidli­gere vindere. BJERG har før vundet for: 

Læs mere om prisen og de andre vindere og kandi­da­ter her.

Et stort tak og tillykke til vores gode samar­bejds­part­nere på ‘Byen i Parken’: Arne Ander­sen, BY+LAND og Eras­mus & Partnere.

VINDER AF HJØRRING KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2023 7 | Bjerg Arkitektur